Datum 5 juni 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO / Kerk in Actie collecte Pinksteren: Bijbels voor boeren in Zuid Afrika
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Lied vooraf gezongen door El Elyon:

Bless the Lord my soul (Prijs de Heer mijn ziel)

Prijs de Heer mijn ziel

En prijs Zijn Heil’ge Naam

Prijs de Heer mijn ziel,

Hij redt mij van de dood.

Meditatieve tekst door Wilma Gorissen

Openingslied:  lied 670: 1,2,3,7   Kom Schepper

Drempelgebed

V        Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V        Kom ons nabij, grote God,

          In Uw Geestkracht die troost en versterkt.

A        KOM ONS NABIJ.

          VUUR ONS AAN.

          BEGELEID ONS VAN DAG TOT DAG,

V        opdat wij groeien mogen als kinderen van U,

          In het spoor van Jezus Messias,

A        amen.

Pinksteren is…

Kyriegebed

Glorialied: Psalm 66: 1,2

De kinderen komen naar voren voor het verhaal

voor grote en kleine oren…

Gezongen opening van de Schrift:

Lied 680: 1,4,5   Kom, heilige Geest

(tijdens  het naspel gaan de kinderen naar hun eigen ruimte)

Schriftlezing  Handelingen 2: 1 t/m 24

Acclamatielied na de Schrift:  [1 x koor; 2 x allen]

Lied gezongen door El Elyon: Psalm 91
Ik zal wonen in de schaduw van de Allerhoogste!
Ik zal over de Heer zeggen: ‘Hij is mijn kracht’
Ik zal zeggen ‘Hij is mijn toevlucht, mijn vesting, mijn schild’
Ik zal wonen in de schaduw van de Almachtige.
Wanneer ik Hem roep antwoordt Hij.
Wanneer ik Hem roep is Hij bij mij wanneer ik het moeilijk heb.
Hij zal mij bevrijden.
 
Verkondiging
 
Lied door El Elyon in wisselzang met allen: Ik ben zo dankbaar (beg. door Adriaan op vleugel)
Koor:
Jezus, hij kwam om ons leven te geven,
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven,
Door te sterven aan het kruis.
Ik zie nu Zijn tranen
En zie nu Zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer, nu ben ik vrij.

Koor en Gemeente:  
Koor:
Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
Ook al was mijn zonde groot,
Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.
Heel de schepping roept Zijn naam.

Koor en Gemeente (2x):
Mededelingen; collectebestemmingen:
1)    Kerk in Actie: toelichting door Gerald Kersjes 
2)    Werk van en aan de kerk
 
Bloemenbestemmingen;
derde boeket voor de onbekende
Eventueel gedachtenismoment
 
Voorbeden, steeds beantwoord met:  
lied 333  Kom, Geest van God
 
stil gebed, Onze Vader
 
Tijdens het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug.
 
Slotlied: 675   Geest van hierboven
 
PinksterZegen in beurtspraak
 
k        Dat je leven zult
          vanuit de geest van liefde en vriendschap!
v        Dat je leven zult
          vanuit de geest van geduld en hoop!
k        Dat je leven zult
          vanuit de geest van warme aandacht!
v        Dat je leven zult
          vanuit de geest van tedere zorg!
k        Dat je leven zult
          vanuit de geest die inspireert en aanvuurt!
v        Dat je leven zult
          vanuit de geest die heelt en beschermt!
k        Dat je leven zult
          vanuit de Geest die levend maakt!
v        Dat je leven zult
          vanuit de geest die gemeenschap sticht!
k+v     Zo zegene jou Vader, Zoon en Heilige Geest  
[ gezongen Amen Adonai:    koor 1 x  ;  allen  2 x]

Na afloop van de viering zingt het koor (begeleid door Adriaan):

RAP – Mijn Verlosser leeft     Componist en voordracht:  Mirjam Huizer

Meer dan regelmatig blijf ik in mijn eentje mokken
Vluchtend voor de wereld, nee, daar zal ik niet om jokken
Weet ik niet wat ik moet doen en zit ik weer eens met de brokken
Maar zinkt de moed mij in de schoenen loop ik verder op mijn sokken
In de richting van mijn helper want ik ben een kind van Hem
Door Zijn liefde mag ik weten dat ik overwinnaar ben
Ja, zelfs meer dan overwinnaar door de kracht die Hij geeft
En dat enkel en alleen omdat mijn Verlosser leeft

[Allen zingen het refrein mee:]

Mijn gevoel is als de wind soms net een beetje killig
Dan weer up, dan weer down, onbestendig en grillig
Kom ik geen stap vooruit en voelt het of ik stil lig
Dan schiet ik uit mijn slof, gevoelsmatig onvrijwillig
Weer een misstrap van mijn kant, word ik mij opnieuw bewust
maar de storm binnenin mij komt al snel tot rust
omdat mijn Vader in de hemel mij alles al vergeeft
dan komt weer het besef dat mijn verlosser leeft.

[Allen zingen het refrein mee:]

Hoe vaak verdrink ik nog in zeeën van emoties
Waar ik geen grip op krijg, onvatbaar en chaotisch
Vastklampend aan gewoontes, dwangmatig en neurotisch
Starend op de golven, ja, dat is een idioot iets
Totdat ik weer omhoog kijk naar de uitgestrekte hand
Dan loop ik over water weer veilig naar de kant
En ervaar ik weer de liefde die Hij steeds weer voor mij heeft
En bewijst Hij mij opnieuw dat mijn Verlosser leeft.

[Allen zingen het refrein mee:]

Orgelspel