Datum 4 december 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


. stilte

. aanvangswoorden:

V: God, kom mij te hulp.

A: Heer, haast U mij te helpen’
V: ‘Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

A: Amen. Alleluia.’

. avondlied: Lied 463

. psalmgebed Psalm 80

> Antifoon: De Here doet horen de klank van zijn stem. Hij toont ons de komst van de kracht van zijn arm.”

> Zingen couplet 1

> lezen: vers 5-18

> zingen couplet 7

. stilte

. Eerste schriftlezing: Jesaja 9: 5,6

. inleiding op de 2e lezing

. tweede schriftlezing: Jesaja 25: 6-10

. schriftlied Lied 466: 1,6

. stilte

. meditatieve muziek

. canticum “Magnificat Taizè

. wierrookgebed

> cantorij

> avondgebed, voorbeden met acclamatie, stil gebed, gezongen Onze Vader

. slotlied lied 438: 1,3,4

. zegen:

V: God van Jacob, doe ons opstaan uit de slaap en wandelen in uw licht

om de dag te begroeten, waarop Hij verschijnt, die uw belofte van vrede is in levende lijve – Jezus, de zoon van de mensen, onze leidsman ten leven, vandaag en alle dagen die komen.

Gezongen zegenlied:
De Heer is vóór ons om de weg te wijzen,
de Heer is achter ons, behoedt ons voor gevaar. De Heer is naast ons, een muur van bescherming en onder ons is Hij het fundament.
Hij geeft ons zijn zegen voor nu en altijd,
in eeuwigheid Amen.

. bij het verlaten van de kerkzaal zingen we Taize 13