Datum 4 september 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. T.P. de Jong uit Ede
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

De gemeente staat op en zingt het aanvangslied, Psalm 121

(Stil Gebed vervalt)

Bemoediging en groet

De gemeente gaat weer zitten

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing(en)  (door lector/lectrix)

1 Kronieken 29:10-26

Zingen Psalm 103c (1 allen, 2 mannen, 3 allen, 4 vrouwen, 5 allen)

Lucas 17:11-19

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied 378:1-4 ‘Sterk, Heer, de handen tot Uw dienst’ 

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Lied 378:5

Gebeden

Mededelingen, bestemming bloemengroet,

collecteaankondiging (inzameling bij de uitgang)

Slotlied (staande) 240

Uitzending en zegen

Gemeente: Amen, Amen, Amen

Orgelspel