Datum 3 juli 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. W.G. van Iperen
1e collecte ZWO / Kerk in Actie: Noodhulp & Rampenpreventie in Ethiopië
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van dienst

VOORBEREIDING

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst, welkom door ouderling

Aanvangslied:                         Psalm 84: 1 en 6

Bemoediging en groet

Kyriegebed, responsie:          Lied 301k (I: voorganger; II: allen)

Glorialied: 305: 1

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing:                           Jesaja 66: 10-18

Zingen:                                   Psalm 72: 1 en 3

Schriftlezing:                           Lucas 10: 1-20

Zingen:                                   Lied 819

Verkondiging                          Tijdens de preek: Gez. 487:1 (LvK) ‘De Heer heeft mij gezien’

Meditatief orgel- of pianospel

Zingen:                                   Lied 975: 1 en 3

DIENST VAN DE GEBEDEN

Gebeden, responsie:              Lied 367e

Mededelingen (bloemengroet, collecteaankondiging)

HEENZENDING EN ZEGEN

Slotlied:                                  Lied 423

Zegen