Datum 2 januari 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Plaatselijke werkgroep ZWO
2e collecte Eigen kerkelijk werk


voorganger  Adriaan Plantinga

lector Wupke Korevaar

diaken Marjan Nikkels

ouderling Wilma Gorissen

koster Adwout Groenevelt

organist Alex Feijen

gitarist Tobias Gorissen

zangers Marjan Nikkels, Diederiek van Loo, Leen Kool, Jan Roeleveld

wijzen:  Robbe Lijbers,  Mare Lijbers, Isa Lagerweij;     toneeladvies:  Esther Mennink

technici . . .

orgelspel

welkom en meditatieve tekst door de ouderling van dienst

lied 513: 1,2 God heeft het eerste woord.

v          Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE

allen   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v          Gij wacht op ons

            totdat wij opengaan voor U.

allen   WIJ WACHTEN OP UW WOORD

            DAT ONS ONTVANKELIJK MAAKT.

v          Stem ons af op uw stem, op uw stilte,

allen   SPREEK ONS OVER UW ZOON,

            BRENG ONS BIJ JEZUS, HET KIND VAN UW VREDE, AMEN.

Smeekgebed, afgesloten door te zingen:

lied 301 C (1 x eenstemmig, 1 x als canon: vrouwen inzet 1; mannen inzet 2)

Glorialied  lied 496: 1,3  Een ster ging op uit Israel

gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 60,1-6

Sta op en schitter, want uw licht is gekomen, de glorie van de ENE gaat over u op, 2En zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de volken, maar over u gaat de ENE lichtend op, zijn glorie verschijnt over u. 3En volkeren komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. 4Sla uw ogen op en zie om u heen, allen verzamelen zich en komen naar u toe: uw zonen komen aan uit de verte, uw dochters worden op de heup aangedragen. 5Gij zult het zien en stralen van vreugde, uw hart zal trillen en zwellen: de schatten der zee worden naar u gebracht, de rijkdom der volken komt naar u toe. 6Een vloed van kamelen zal u bedekken, dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook beladen; zij verkondigen de lof van de ENE.

wijzen in beeld: foto van het schilderij van Hanny van Ee, nu te zien in de expositie van de kerk

muzikale klanken ter belegeiding vd wijzen (eenzaam door de hete Sahara vers 1+2; tekst hoeft niet in beeld); onderwijl komen de kinderen binnen

lied 520: 1 t/m 6  De wijzen      tijdens dit lied lopen de wijzen uit het oosten hun route door de kerk en beelden het verhaal uit. 

wijzen van toen – wijzen van nu, door Adriaan verteld, met fotomateriaal van wijzen van nu

de wijzen gaan op een ereplaats zitten en beluisteren het verhaal dat nog altijd over hen wordt verteld…

Evangelielezing: Matteüs 2,1-12

Toen dan Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten 2en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” 3Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar Christus moest geboren worden. 5Zij antwoordden hem: “Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet:

6En gij, Betlehem, landstreek van Juda,

gij zijt volstrekt niet de geringste

onder de leiders van Juda,

want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden,

die herder zal zijn over mijn volk Israël.”

7Toen liet Herodes in het geheim de Wijzen komen en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. 8Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht:

 “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.”

9Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij.

En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden,

ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan.

10Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.

11Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neer vallend betuigden zij het hun hulde.

Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.

12En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

lied 515: 1, 3,4,5    Een kind geboren te Betlehem  (met trommel en orgel/piano begeleid)

overweging  

orgelspel

Frans lied over de wijzen    Chantons  (pianomuziek: gemaakt door Willem Pijper, gespeeld door Adriaan)

1 Nous sommes trois souverains princes de l’Orient
Qui voyageons de nos provinces en Occident,
Pour honorer le Roi des rois dans sa naissance
Et recevoir les douces lois que donne son enfance.

1 Wij zijn drie souvereine prinsen uit het oosten

die reizen uit onze oostelijke gewesten,

om de Koning der koningen te eren bij bij zijn geboorte

en de milde wetten van zijn kindheid te ontvangen.

2 Nous voulons rendre nos hommages à sa bonté,

Et saluer en pieux mages sa majesté.

Nous portons à ce Dieu de paix nos diadèmes,

Et de nos paisibles sujets les coeurs et les biens mêmes.

2 Wij willen eer geven aan zijn goedheid

en zijn majesteit groeten als vrome magiërs.

Voor deze God van vrede dragen wij onze diademen,

en van deze vredelievende personen ook nog hun harten en bezittingen. 

mededelingen over collectes: 1 ZWO werkgelegenheidsproject voor jongeren in Nepal  2 kerk

bloemenbestemmingen

overlijdensafkondiging:

gebeden

voor- en dankbeden, geopend en afgesloten door te zingen:

lied 426 (Engelse tekst: God to enfold you) 

stil gebed

Onze Vader

slotlied: 527: 1,2,5   Uit uw hemel zonder grenzen     

zegen

orgelspel

alleen vers 1 + 2 zingen we

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.