Nieuws vanuit de Bouwcommissie

Het is enige tijd stil geweest in Samenloop rond de Bouwcommissie en de vernieuwbouw na de geslaagde gemeenteavond op 19 april. Achter de schermen is er echter de afgelopen maanden hard gewerkt. De belangrijkste uitdaging voor ons was het bijstellen van het ontwerp om een kostenreductie te realiseren. Deze kostenreductie is noodzakelijk omdat de eerste ramingen van het ontwerp een (te) groot verschil lieten zien met het beschikbare budget. Belangrijkste oorzaak hiervan is de sterk gestegen bouwkosten in de afgelopen periode, waar wij ook mee te maken hebben.

Om hierin een goede weg te vinden die zo dicht mogelijk blijft bij onze ambities, vraagt tijd, aandacht en creativiteit. Het destijds vastgestelde Programma van Eisen  is nog steeds leidend en daarbij wordt ingespeeld op wensen van de gemeente Barneveld. De gemeente Barneveld is nogal  gecharmeerd van het huidige gebouw terwijl wij juist uit zijn op een kerkgebouw dat straks door iedereen als een ander en ‘nieuw’ gebouw wordt ervaren. De huidige fase betreft de buitenkant en omgeving, maar ook bij het ontwerpen van de inrichting verder op in de tijd is nog veel mogelijk. Ook start de Kerkenraad, nu de plannen concretere vormen aannemen, na de zomervakantie een financiële commissie om voor specifieke wensen waarvoor het bouwbudget ontoereikend is extra middelen te werven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aspecten die de duurzaamheid ten goede komen en de kapel die een functie toevoegt die we nu als gemeente (nog) niet kennen.

Het ontwerpteam

Het Ontwerpteam, samengesteld vanuit de Bouwcommissie, heeft tussentijds regelmatig en intensief overleg gehad met de architecten van zOOl, waarna de resultaten weer in de Bouwcommissie op tafel kwamen voor verdere analyse en terugkoppeling naar de architecten. Een intensief proces dat in een open sfeer en goede harmonie verliep.

Ook met de gemeente Barneveld zijn de afgelopen maanden intensieve gesprekken gevoerd om de voorgenomen plannen te bespreken die uiteindelijk hebben geleid tot een zogenaamd principe-verzoek dat door de gemeente Barneveld formeel in behandeling wordt genomen voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Ondersteuning door Klankbordgroepen

Diverse klankbordgroepen zijn aan de slag gegaan met analyses van de ruimtebehoefte (hoeveel m² zijn echt nodig) en het functioneel gebruik van de ruimte.

Zo is met de kosters gekeken naar het gebruik van de zalen voor eigen gebruik en verhuur. Wat is minimaal nodig voor de eigen gemeente en hoe realiseren we inkomsten door het optimaal verhuren aan externen van de ruimtes die niet door de eigen gemeente worden gebruikt? Een winstpunt in dit opzicht is dat ook in de algemene ontmoetingsruimte overleg kan plaatsvinden met een beperkt aantal mensen en daar niet altijd een zaal voor nodig is.

Met de jeugdraad is intensief overleg gevoerd over de zaalruimte voor de jeugd en het multifunctioneel gebruik daarvan, en een inrichting die voor onze kinderen en jongeren stimulerend is. De jeugd zelf, is hier ook actief bij betrokken.

Een groepje van 10 personen, waarbij ook onze predikanten intensief waren betrokken, is drie keer bij elkaar gekomen om te spreken over het gebruik van de grote en kleine kerkzaal en de kapel. Bij de grote kerkzaal is nagedacht over de inrichting met als belangrijk punt het behoud van de goede akoestiek. Voor de kleine kerkzaal - die naast algemeen gebruik voor koren en vergaderingen - uiteraard ook een liturgische functie heeft, is geïnventariseerd welke activiteiten er allemaal plaats gaan vinden en wat dat betekent voor de gewenste omvang. We gaan uit van een ruimte voor maximaal 200 personen die aanwezig zijn bij o.a. vespers, senioren-, avond-, en rouwdiensten, de stille week, kliederkerk, de preek van de leek en waar nodig als ‘overloop’ van te drukke diensten in de grote kerkzaal.  Bij de Kapel (stilteruimte) is uitgebreid stil gestaan. We zien de toegevoegde waarde van deze ruimte (ca. 25 – 30 m²) voor momenten van bezinning, met een geheel eigen, intieme sfeer en sereen karakter en zo mogelijk een vrije entree? Er is een bezoek aan de Anthonius-kapel in Achterveld en de Zon en Schild gebracht om ideeën op te doen.

Een andere klankbordgroep is aan de slag gegaan met de positionering en opzet van de keuken en uitgiftebalie. Vragen die daarbij centraal staan zijn o.a.: ‘Wat is praktisch, wat worden de ‘looplijnen’ bij grote groepen, op welke wijze is een verbinding met de ontmoetingshal en hoe creëren we sfeer die het ontmoeten van elkaar bevordert, na de diensten en op andere momenten?”   Ook de inrichting is een belangrijk aspect als het gaat om sfeer. Er is informatie opgevraagd bij de Trinitas-kerk in Heerenveen die ons tijdens een bezoek om inspiratie op te doen erg aansprak.

Het vervolg

Op 13 juni jl. is een principe-verzoek om tot de vernieuwbouw over te gaan, ingediend bij de gemeente Barneveld. Vooralsnog is het verzoek positief ontvangen wat betreft parkeren, groenstrook en bebouwing. De gemeente Barneveld neemt deze principe-aanvraag nu verder in behandeling en voert de komende periode verder overleg met ons Ontwerpteam en architecten over het verder concretiseren van de plannen. Dit overleg vergt enige tijd en jammer genoeg, werkt de zomer(vakantie) daarbij vertragend. We verwachten uiterlijk in november van dit jaar de formele terugkoppeling door de gemeente Barneveld.

Het Ontwerpteam, Bouwcommissie en architecten komen nog bij elkaar, maar die overleggen vinden plaats na de deadline voor het verschijnen van de laatste Samenloop voor de zomervakantie. Na de vakantie pakken we draad weer op!

In de vakantie bezoekt menigeen een kerk, kapel of crypte. Mocht u tijdens de vakantie elders ideeën opdoen die u aanspreken, laat het ons weten en stuur een foto + eventuele toelichting naar het emailadres van de Bouwcommissie: Bouwcommissie@pgbarneveld.nl. Alle ideeën en suggesties zijn welkom!

Met vriendelijke groet,

namens de bouwcommissie & Klankbordgroepen,

Aaldert van der Horst, voorzitter.

Kerkdiensten

 • 28-04 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. J.P.E. Breure uit Voorthuizen

 • 28-04 | 18:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Groeneveld uit Lunteren

 • 05-05 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. J.J. Esveldt

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland