Nieuws vanuit de Bouwcommissie

Graag informeren we u over de actualiteit in het vernieuwbouwproces. Op 5 en 22 februari is in twee vergelijkbare bijeenkomsten De Klankbordgroep bij elkaar geweest. In totaal hadden ongeveer 30 gemeenteleden aangegeven dat zij bereid waren om in dit traject mee te denken. De Bouwcommissie verzamelt o.a. inspiratie, kennis, wensen, aandachtspunten. De commissie wil graag weten wat er leeft in de gemeente. Vervolgens komt dit in het overleg met architecten aan de orde.

Presentaties

Een afvaardiging van de architectencombinatie zOOl (Zicht op ons Land) was op beide avonden aanwezig. De bijeenkomsten stonden onder leiding van kerkenraads-voorzitter Eppie Fokkema. De predikanten Wilbert van Iperen en Philip Spaa droegen zorg voor een inleiding waarin de “ziel” van het gebouw centraal stond. Elly van Zijtveld en Aaldert van der Horst (beiden lid van de Bouwcommissie) schetsten op hoofdlijnen het traject van het opstellen van een Programma van Eisen (leidraad voor de vernieuwbouw) tot aan de huidige stand van zaken in de Bouwcommissie.

Vervolgens gaven de architecten een presentatie van de eerste verkennende ontwerpen. Deze ontwerpen hebben beslist nog geen officiële status, omdat het overleg met de gemeente Barneveld over het bestemmingsplan zich nog in een startfase bevindt.

De gemeente Barneveld heeft inmiddels een contactpersoon aangewezen. Ondertussen werkt de architectencombinatie verder aan het ontwerp. Die plannen zullen in de komende weken met het ontwerpteam en de Bouwcommissie besproken worden. Vervolgens wordt het principe-verzoek om over te gaan tot vernieuwbouw bij de gemeente Barneveld ingediend en worden de voorgenomen plannen met het oog op en wijziging van het bestemmingsplan besproken. Dan we weer een stapje verder in dit formele proces.

Het is vooralsnog de planning om na de bouwvak van 2019 te starten met de werkzaamheden en dan het vernieuwde kerkelijk centrum met een feestelijke startweek in september 2020 in gebruik te nemen.

Globaal focussen de architecten op drie aandachtsvelden:

 • De binnenkant (het interieur)
 • De buitenkant (het exterieur)
 • De sfeer van het kerkelijk centrum

De insteek van de vernieuwbouw is het scheppen van een sfeer waarin de gemeente zich ‘thuis voelt’. Het is ook belangrijk dat het gebouw aansluit bij onze ‘identiteit’. Hoe willen wij de ‘ziel van het gebouw’ creëren en laten bijdragen aan een levende gemeente!? Er zullen meerdere ontmoetingsruimten komen en het is de bedoeling dat er een stilteruimte in de vorm van een kapel gerealiseerd zal worden.

Actief klankborden

Na de pauze kregen de aanwezige gemeenteleden de gelegenheid om te reageren. De algemene indruk over het proces en de presentatie van de architecten is zeer positief. Er werden o.a. opmerkingen gemaakt als: “Er is mooi werk verricht, goed dat er aandacht geschonken wordt aan de ziel van het gebouw, dat geeft ruimte voor het geloof.”;

“De getoonde plannen en tekeningen maken mij enthousiast.”; “De verkennende ontwerpen bieden perspectief.”

Vervolgens gingen we in op specifieke aspecten van de vernieuwbouw en het proces. Naast ontmoetingen met de gehele klankbordgroep, denkt de bouwcommissie aan ontmoeting met subgroepen op thema. Daarbij kunnen eventueel ook (externe) experts uitgenodigd worden. Thema’s zijn onder andere:

 • Het Liturgisch Centrum. Uiteraard wordt hier ook een verbinding gelegd naar de Werkgroep Liturgie binnen onze gemeente.
 • Een complex thema, dat een integrale benadering vraagt. Er werd gesproken over o.a. het gebruik van zonne-energie en de mogelijkheid om materiaal te hergebruiken?
 • De inrichting. Een gebruiksvriendelijke inrichting, ook wat betreft de keuken, het uitgiftebuffet en de vergaderruimten. Ook aandacht voor het (kunnen) houden van rouw- en trouwdiensten.
 • Multimedia, geluid, audiovisuele apparatuur en de akoestiek van het gebouw. Het is een ingewikkeld vraagstuk hoe je zowel voor koren als een band zorg draagt voor een goede akoestiek. Dit vergt onderzoek en het tijdig inschakelen van een akoestisch adviseur!

Ook dient er aandacht te zijn voor de positionering van het orgel.

 • Buitenkant van het gebouw, omgeving en de bewoners van de buurt. Uiteraard zullen de buren meegenomen worden in het proces. De suggestie werd gedaan om contactpersonen in de wijk aan te stellen. Aandacht voor voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein en zo min mogelijk parkeeroverlast in de straten rond het kerkgebouw. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het gebouw dient zo optimaal mogelijk te zijn.
 • Installaties en onderhoud. Is gasloos bouwen een optie, en hoe verhoudt zich dat tot de belasting op piekmomenten?

Overige tips en adviezen:

 • Schenk aandacht aan esthetische aspecten van het gebouw.
 • Probeer waar mogelijk ook de jongere generatie bij de plannen te betrekken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
 • Wellicht kan er ook een verbinding gelegd worden met een afstudeerproject van leerlingen van het Technasium van het Johannes Fontanus College?
 • Let op dat het gebouw ook gemakkelijk toegankelijk en rolstoelvriendelijk wordt.
 • Draag zorg voor een goede zichtbaarheid van bijvoorbeeld voorgangers, kinderen, koren, en bands.

Het vervolg op de 2 klankbordavonden is het uitwerken van een activiteitenkalender door de Bouwcommissie, waarin de diverse thema’s worden uitgewerkt. Er staan ook enkele bezoeken aan gebouwen elders op de rol. We hechten daarbij aan een goede verbinding met de gemeente, dus ook op onderdelen uit deze kalender kunt u uw betrokkenheid tonen door contact te zoeken met de Bouwcommissie: Bouwcommissie@pgbarneveld.nl

In een volgend nummer van Samenloop zult u als gemeente weer op de hoogte gebracht worden over de volgende fase in dit mooie én intensieve traject.

 

Namens de Bouwcommissie

 

Arie van der Vliet,

secretaris.

E-mail: Bouwcommissie@pgbarneveld.nl

 

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland