Stand van zaken/ voortgang Vernieuwbouw

Eind maart 2017 vond er een gemeenteavond plaats waarin besloten werd een vernieuwtraject van het kerkgebouw aan de Groen van Prinstererlaan te gaan. Aan dat besluit was een zorgvuldig traject voorafgegaan. Een (aangescherpt) Programma van Eisen is opgesteld.

Daarna heeft de ingestelde Bouwverkenningsgroep op verzoek van de kerkenraad een voorselectie van een aantal architecten gemaakt. Na gehouden presentaties heeft de kerkenraad in het voorjaar van 2017 besloten om de opdracht voor de vernieuwbouw te verlenen aan zOOl (Zicht op ons Land) Het contract met deze combinatie van 4 architecten is in juli 2017 getekend. Daarover bent u destijds via kerkblad en website geïnformeerd.  In het kerkblad van november 2017 heeft de architectencombinatie zich voorgesteld.

De kerkenraad heeft in juni 2017 een aantal gemeenteleden benaderd om een Bouwcommissie te vormen ter begeleiding van het traject. De eerste bijeenkomst van die commissie  vond plaats op 26 juni 2017.

De samenstelling van de bouwcommissie (in alfabetische volgorde) is als volgt:

Peter Blankestijn; Wim van Ginkel; Adwout Groeneveld; Aaldert van der Horst (voorzitter); Wilbert van Iperen; Marin van Lagen; Kees Leeuwis; Jaap van Maren; Elly van Zijtveld en Arie van der Vliet (secretaris). 

De commissie heeft als e-mailadres: Bouwcommissie@pgbarneveld.nl Reacties of opmerkingen met betrekking tot de vernieuwbouw kunt u aan dit adres sturen. Informatie van de commissie vindt u o.a. op de site van de Protestantse gemeente Barneveld en in Samenloop. Het logo van de bouwcommissie – ontworpen door Robin Versteeg – helpt u de informatie gemakkelijk te vinden. 

De bouwcommissie heeft in de afgelopen meerder keren vergaderd. De architecten hebben in overleg met de bouwcommissie in fasen een zogenaamde massa-studie. Die studie is gebaseerd op het Programma van Eisen, een eerste globale schets van het vernieuwde gebouw, een verdere indeling van de kavel met o.a. parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. 

Vanaf november 2017 is er meerdere keren overleg gevoegd met diverse medeweerkers van de gemeente Barneveld om daar draagvlak te creëren voor de plannen. Eind december 2017 zijn de plannen door de architecten en twee vertegenwoordigers vanuit de bouwcommissie toegelicht in het Planatelier van de gemeente Barneveld. In het voortraject was er al overleg geweest met de stedenbouwkundige van de gemeente Barneveld en de vervanger van de dorpsbouwmeester. Via het Planatelier moet er duidelijkheid komen over de te volgen procedures en moet er een toetsing plaats vinden of de ideeën van de architecten aan de visie van de gemeente Barneveld voldoen. In de eerste plannen van de architecten zal de pastorie aan de Groen van Prinstererlaan komen te vervallen, er komt echter wel op de kavel een ruimte beschikbaar voor het bouwen van een woning, dit heeft echter tot gevolg, dat er een bestemmingsplan-procedure moet worden gevoerd. De gemeente Barneveld houdt voor dergelijke procedures de termijn van één jaar aan. De gemeente Barneveld voert deze procedure zelf, maar de initiatiefnemer (de Protestantse Gemeente Barneveld) dient hiervoor de nodige onderzoeken te doen en de uitkomsten daarvan aan te leveren bij de gemeente Barneveld. Hierbij moet gedacht worden aan flora- en faunaonderzoek, bodemonderzoek etc.

Parallel aan de bestemmingsplanprocedure kan de omgevingsvergunning worden voorbereid en aangevraagd. Zodra het bestemmingsplan dan onherroepelijk is kan de omgevingsvergunning worden afgegeven.  Hierdoor wordt de vertraging als gevolg van de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure tot een minimum beperkt.

De gemeente Barneveld heeft toegezegd een procesmanager (planoloog-jurist) aan te wijzen. Met deze ambtenaar kan de communicatie met de gemeente Barneveld worden afgestemd. Dan kunnen er werkafspraken worden gemaakt en kan er een integrale planning van de diverse onderdelen worden opgesteld.

De architecten hebben inmiddels naar aanleiding van het overleg met het Planatelier van de gemeente Barneveld een nauwkeurige vastlegging van het terrein (de huidige parkeersituatie en de positionering van de gebouwen) uitgevoerd. Binnenkort zal er weer een vervolgoverleg met de gemeente Barneveld plaats vinden.

Een en ander impliceert wel dat we nu als architecten en bouwcommissie een planning voor ogen hebben waarbij de vernieuwbouw start na de bouwvakantie van 2019. Het in gebruik nemen van het “vernieuwbouwde”  kerkelijk centrum (met daarbij een nieuwe naam) zal dan in september 2020 kunnen plaats vinden.  Het leek ons goed om deze informatie nu via kerkblad en website onder de aandacht van de gemeente te brengen. In toekomstige nummers van het kerkblad en via de website zult u met zekere regelmaat geïnformeerd worden over de voortgang van de diverse plannen en procedures.

Op maandag 5 februari jl. is er een eerste bijeenkomst geweest met een aantal gemeenteleden om te starten met klankbordgroepen. Een tweede avond staat gepland voor woensdag 21 februari. De leden van de klankbordgroepen dragen ideeën aan, reageren op voorstellen en toetsen deze voorstellen aan het Programma van Eisen. Voor het vormen van klankbordgroepen is gekozen om ook binnen de leden van de PG Barneveld een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de vernieuwbouwplannen.

Namens de Bouwcommissie

Aaldert van der Horst en Arie van der Vliet

E-mail: bouwcommissie@pgbarneveld.nl

Kerkdiensten

 • 28-04 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. J.P.E. Breure uit Voorthuizen

 • 28-04 | 18:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Groeneveld uit Lunteren

 • 05-05 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. J.J. Esveldt

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland