Presentatie vernieuwbouw

Toelichting bij het definitieve ontwerp:

Op verzoek van de Bouwcommissie PGB heeft de architectencoöperatie een begeleidende tekst opgesteld bij de visuele presentatie van het definitief ontwerp van de Emmaüskerk.
Nu door de corona-maatregelen de beoogde presentatie aan de gemeente op 22 maart na de ochtenddienst helaas niet door ging, hebben we voor deze vorm gekozen om de gemeente te informeren en mee te nemen in het bouwproces. De kerkenraad heeft, in vergadering bijeen op 9 maart jl., met het ontwerp ingestemd. Bijgaand de powerpointpresentatie, inclusief de visuele presentatie van de architecten.
Ontwerptoelichting vernieuwde Emmaüskerk te Barneveld


Inleiding
zOOl is gevraagd om de Protestantse Gemeente Barneveld die op 2 locaties samenkomt één gezamenlijk nieuw huis te geven. De Protestantse Gemeente koos voor het behoud van de locatie aan de Groen van Prinstererlaan te Barneveld, alwaar de nieuwe Emmaüskerk wordt gerealiseerd. De vraag vanuit de kerkgemeenschap is gericht op de uitbreiding van het bestaande programma met een kleine kerkzaal, een ontmoetingsruimte, een stilteruimte en voldoende facilitaire zaalruimten. Nadrukkelijk is ook gevraagd om het kerkgebouw een nieuwe identiteit te geven.
Zoals u weet zijn eerdere ontwerpen gepresenteerd die werden omarmd door de kerkelijke gemeente. Door ontwikkelingen in de bouwsector met o.a. extreme prijsstijgingen is ons gevraagd het ontwerp aan te passen om zodoende binnen de budgettaire grenzen te blijven. Als architecten hebben we geconcludeerd dat alleen een hernieuwde benadering en een nieuw ontwerp adequaat antwoord konden geven op deze vraag, zonder in te boeten op het oorspronkelijke Programma van Eisen. Het is ons gelukt om dit doel te bereiken zonder noemenswaardig op het functionele Programma van Eisen in te leveren. De Emmaüskerk heeft werkelijk haar eigen gezicht gekregen!


Bestaande situatie
Het oorspronkelijke kerkgebouw uit 1959 heeft een nadrukkelijke verschijningsvorm. Het wordt gedomineerd door een simpele hoofdvorm van een rechthoekig gebouw met zadeldak met aan weerszijden twee lager aangekapte zijbeuken. En dan natuurlijk de slanke toren. De oorspronkelijke hoofdentree is gemarkeerd door een zaagtand dakvorm op klassieke zuilen met daarboven een zeshoekig figuratief tableau met een klein kozijn. In een later stadium is er een tweede entree gemaakt in de oksel van het gebouw, daar waar de kerkzaal, toren en het bijgebouw samenkomen. Het kerkgebouw is in hoofdzaak georiënteerd op de Groen van Prinstererlaan en ligt in stedenbouwkundige zin terug uit de rooilijn. Op de hoek staat de voormalige pastorie. In de huidige situatie zijn 32 parkeerplaatsen gelegen.


Stedenbouwkundige uitgangspunten
De programmatische analyse van het terrein heeft geleid tot het slopen van diverse bouwvolumes; een deel van bestaande aanbouw, waarin nu de kinder- en jeugd gerelateerde functies huizen, de zijbeuk aan de Hugo de Grootlaan en ook de vrijstaande pastorie. Het terrein wint daardoor aan efficiëntie, zodat de nodige parkeerruimte kan worden gegarandeerd en biedt tevens ruimte voor de noodzakelijke uitbreiding van de kerk.


Architectonisch ontwerp
De uitbreiding bestaat voornamelijk uit een nieuwe ontmoetingsruimte en een kleinere, tweede kerkzaal aan de zijde van de Hugo de Grootlaan. Daarnaast wordt op de plek van de oorspronkelijke hoofdentree aan de Groen van Prinstererlaan de stilteruimte geplaatst waarmee het karakteristieke, herkenbare, vooraanzicht van de kerk een geheel nieuwe uitstraling krijgt.
Uitgangspunt van het ontwerp is dat de nieuwe bouwvolumes samen met de bestaande kerk tot één nieuw ensemble worden gecomponeerd. Er is getracht om de uitbreiding als het ware uit de bestaande kerk voort te laten vloeien. Het ritme in ordening van gevels, het eenduidige materiaalgebruik van het metselwerk en de ogenschijnlijke eenvoudige maar zorgvuldige detaillering, zijn hierin bewuste architectonische keuzes die zorgen voor de gewenste samenhang. Door de grote kopgevel aan de Groen van Prinstererlaan en de kleinere klopgevel aan de Hugo de Grootlaan helemaal in het nieuwe metselwerk op te trekken wordt de compositie vervolmaakt en levert dit de zo gewenste nieuwe identiteit van het oorspronkelijke kerkgebouw.


Programmatische opzet
Omdat ‘het ontmoeten’ een belangrijke rol speelt in de nieuwe opzet is de nieuwe ontmoetingsruimte centraal in het plan opgenomen tussen de bestaande kerkzaal en de nieuwe, kleinere, kerkzaal. Het is de bedoeling dat elke bezoeker via deze ruimte de kerk binnenkomt en deze ook weer via deze ruimte verlaat. Van zowel de Groen van Prinstererlaan als de Hugo de Grootlaan is de ontmoetingsruimte bereikbaar middels transparante tochtsluizen. Naast de entree van de Hugo de Grootlaan is door een sprong in de gevel een luwe buitenruimte gecreëerd. Vanuit deze ‘binnen patio’ is ook een tweede entree naar de nieuwe, kleine kerkzaal gecreëerd.
Niet alleen de beide kerkzalen, maar ook alle andere functies zijn direct of indirect bereikbaar via de ontmoetingsruimte. De nieuwe keuken, met bijbehorende bergruimte, heeft een centrale plek gekregen in de ontmoetingsruimte zodat er, aansluitend aan de diverse bijeenkomsten, gemakkelijk grotere groepen mensen gelijktijdig bediend kunnen worden.
Vanuit de noodzakelijke efficiëntieslag in het ontwerpproces is uiteindelijk gekozen om de bestaande facilitaire zaalruimten in basis te behouden, maar wel geheel te optimaliseren en te restylen. De grote zaal op de verdieping wordt omgeturnd tot nieuwe jeugdruimte. De bereikbaarheid van deze zaalruimte wordt geoptimaliseerd door het plaatsen van een nieuwe trap en een directe verbinding vanuit de hal middels een nieuwe entree. Er worden tevens voorbereidingen getroffen waardoor de eerste verdieping in de toekomst ook toegankelijk kan worden gemaakt voor mindervaliden.
De nieuwe stilteruimte is deels geplaats in de voormalige entreehal en steekt middels een uitbouw door de voorgevel heen. Dit nieuwe, uitstekende deel heeft een hoger plafond en via een daklicht valt er van boven ook licht naar binnen. Het is de bedoeling dat deze ruimte een sacrale sfeer heeft en daarmee zorgt voor verstilling.
Naast de bestaande toiletten, die gehandhaafd blijven, worden er zowel voor als achter in de kerk drie nieuwe toiletgroepen geplaatst.
Momenteel wordt er hard gewerkt om ook de sfeer van het interieur tot leven te wekken. De voorstellen hiervoor zullen eerst binnen de bouwcommissie en klankborgroep worden besproken. Zodra deze voorstellen vastere vormen hebben gekregen zullen deze worden gedeeld met de gehele kerkelijke gemeente.

Hier kunt u de presentatie downloaden die na de dienst van 22 maart 2020 vertoond had moeten worden.

Als gemeenteleden vragen of suggesties hebben dan kunnen zij een e-mail sturen aan: bouwcommissie@pgbarneveld.nl 

Noot: wat aan de buitenzijde wit is afgebeeld wordt niet wit maar is bestaande bouw.

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland