Van de bestedingscommissie

De diaconie heeft onder andere als taak het beheer en besteden van diaconale gelden. Buiten het ondersteunen van mensen in (financiële) nood, de collectes met een vooraf bepaalde bestemming en bijdragen aan financiële steun bij rampen enzovoort, is het een goede gewoonte dat wij jaarlijks enkele doelen met een christelijk grondslag, dicht bij huis en verder weg, ondersteunen met een gift.
De diaconie krijgt op jaarbasis heel veel verzoeken voor financiële steun van veel uiteenlopende christelijke organisaties en de bestedingscommissie neemt daarin een weloverwogen besluit om een gift toe te kennen. Toekenning gebeurt alleen na goedkeuring door de diaconie.
Dit jaar hebben de volgende doelen een gift van de diaconie ontvangen:

LEPRAzending Nepal
Extreme armoede is een voedingsbodem voor lepra. Met name de allerarmsten zijn vatbaar voor de bacterie. Net als in veel andere landen in Zuidoost Azië worden leprapatiënten gemeden, buitengesloten en gediscrimineerd.
Nepal behoort niet tot de focuslanden van LEPRAzending Nederland. Maar na de verwoestende aardbeving van 2015 bleek er toch weer extra aandacht en ondersteuning nodig op het gebied van wederopbouw. De schrijnende situatie van veel leprapatiënten, vaak de allerarmsten, is erdoor verergerd. Hulp bij o.a. huisvesting van leprapatiënten blijft dan ook hard nodig.
Het werk van LEPRAzending Nepal is vooral geconcentreerd rondom het lepraziekenhuis Anandaban ten zuiden van de hoofdstad Kathmandu. Leprapatiënten uit heel Nepal worden naar dit ziekenhuis verwezen voor behandeling, hersteloperaties etc. Vanuit het ziekenhuis worden ook bezoeken gebracht aan leprakolonies en bergdorpen om leprapatiënten te verzorgen en nieuwe lepragevallen op het spoor te komen.
Voor meer informatie: www.leprazending.nl/nepal

Steunfonds “Het Vakantiebureau”
Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties meekunnen.
Afgelopen jaar heeft Steunfonds Hetvakantiebureau.nl de vakanties goed kunnen ondersteunen door de aanschaf van hulpmaterialen en recreatiematerialen en om mensen die een vakantie hard nodig hadden maar het echt niet konden betalen, extra financieel te ondersteunen.
Voor meer informatie: www.steunfonds.nl

Stichting De Hezenberg
Stichting De Hezenberg is opgericht in 1946. Voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft de Hezenberg zich ontwikkeld tot een instelling voor hulpverlening met een open christelijke identiteit. De Hezenberg voldoet aan het Keurmerk Christelijke Zorg. Ze zetten zich in om mensen die in hun leven zijn vastgelopen rust, ruimte en hulp te bieden om te groeien naar herstel en zelfrespect. Dagelijkse gebedsmomenten en wekelijkse vieringen geven vorm aan het christelijk geloof. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden, uiteraard nemen zij ook mensen in behandeling die niet-christelijk of niet-gelovig zijn.
Voor meer informatie: www.hezenberg.nl

Pouponnière des Soeurs Franciscaines
Van 25 maart tot 02 april 2017 is Nicoline Kwakkelstein (diaconie) in de stad Dakar van Senegal geweest. Zij heeft daar een aantal dagen gewerkt in de Pouponnière des Soeurs Franciscaines, waar kinderen van 0 tot ruim 1 jaar worden verzorgd. Zij heeft door haar ingezamelde kleertje en knuffelbeesten meegenomen en van de diaconie een bedrag meegekregen om ter plaatse medicatie te kunnen kopen. Daar is grote behoefte aan.
Voor meer informatie: www.dakarpouponniere.com

Honger in Afrika
De komende tijd dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend.
Feiten:
• Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen
• Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
• Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen
• Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt
• Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is
• Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid-Soedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig!
Welke landen hebben dringend hulp nodig? De landen die het ernstigst getroffen worden zijn: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Hier speelt zich de ergste honger af met meer dan 20 miljoen mensen in nood.
Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/projecten/dreigende-hongersnood-in-oost-afrika

Gevangenenzorg NL
De visie van Gevangenenzorg Nederland is een organisatie te zijn voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn familie. Grondslag hiervoor is de overtuiging dat de barmhartigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Zij weten zich hierin geïnspireerd door de Bijbeltekst in Mattheüs 25:36 “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.”
De missie van Gevangenenzorg Nederland is de christelijke gemeente en haar leden te motiveren om te zien naar gevangenen en hun familie. Zij wil hen daarbij informeren, trainen en begeleiden.
De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Zij verheugen zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.
Voor meer informatie: www.gevangenenzorg.nl

Stichting Hamlin Fistula Nederland
In Nederland komt het maar zelden voor dat een bevalling zó verkeerd verloopt dat de moeder zowel het kind verliest als ernstige inwendige schade oploopt. Maar in Afrika is dat anders. Alleen al in Ethiopië worden per jaar zo'n 9000 jonge vrouwen verstoten omdat ze hun urine en/of ontlasting niet meer op kunnen houden. Ze zijn het slachtoffer van een dagenlange bevalling met een noodlottig einde: de baby is overleden en de moeder is dermate verminkt geraakt dat ze niet meer normaal kan functioneren. Ze ruikt daarbij ook nog eens zo onfris dat ze de rest van haar leven door moet brengen in een hut, ver van het dagelijks leven in haar dorp. Circa 3000 van deze 9000 fistelpatiënten weten jaarlijks de weg te vinden naar het Fistula Hospital in Addis Ababa of een van de vijf buitenklinieken. Ze komen er vaak op blote voeten aan, soms na een dagenlange tocht. Als ze nog kunnen lopen, want vaak zijn ze daar te verzwakt voor. Na de operatie keren de meeste vrouwen volledig hersteld terug naar hun dorp. Daar kunnen ze weer gewoon deelnemen aan het leven in hun gemeenschap. Vaak kunnen ze ook gewoon weer baby's krijgen, maar nu onder de deskundige begeleiding van het Fistula Hospital. Hun blote voetentocht was een 'walk to beautiful'. In het Fistula Hospital worden al meer dan vijftig jaar fisteloperaties uitgevoerd. Met een succespercentage van 95%. Wie niet geneest, leert via het ziekenhuis om te gaan met zijn handicap. Voor de enkele vrouwen die niet geholpen kunnen worden, wordt werk gezocht in de veilige omgeving van het ziekenhuis.
Alle patiënten van het Fistula Hospital zijn arm. Het ziekenhuis vraagt dan ook geen vergoeding voor de operatie; alle behandelingen zijn gratis.
Voor meer informatie: www.fistulahospital.nl

Mission Possible Nederland
Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan kinderen-jeugd uit probleemgezinnen, (a.s.) tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden in Rusland, Oekraïne, Bulgarije en Albanië. Hiervoor zijn verschillende activiteiten op gezet zoals gezinspatrouilles, opvangtehuizen, rehabilitatie centra. Alles is er opgericht kind en ouder(s) weer bij elkaar te brengen. Lukt dat niet dan wordt een vervangend gezin gezocht.
Voor meer informatie: www.missionpossible.nl

Trans World Radio
Trans World Radio heeft als missie de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media. Zij zendt uit in meer dan 200 talen.
Trans World Radio is gevestigd in Huize “De Schaffelaar” te Barneveld.
Voor meer informatie: www.transworldradio.nl

Stichting Heifer Nederland
Zij vinden honger en armoede onacceptabel.
Bijna 800 miljoen mensen zijn ondervoed. De meesten wonen op het platteland. Landbouw is vaak hun enige mogelijkheid om een beter bestaan op te bouwen. Zij zijn er van overtuigd dat Afrikaanse boerengezinnen met de juiste kennis en middelen zelf in staat zijn om voldoende voedsel te produceren en een inkomen te genereren. Dát is waar ze voor gaan.
Kwetsbare, maar ondernemende Afrikaanse boeren worden ondersteund met duurzame landbouwprojecten waarin veehouderij een belangrijke rol speelt. Boeren ontvangen vee als een ‘levende lening’, die ze aflossen door nakomelingen van de dieren met de opgedane kennis door te geven aan nieuwe projectdeelnemers. Met de combinatie van vee en praktijkgerichte trainingen kan een boer voldoende voedsel produceren voor zichzelf, én voor de markt.
Ze bereiken sterke onafhankelijke gemeenschappen.
In alle projecten streeft Heifer naar vooruitgang op 5 thema’s: samen met de boeren bereiken ze betere voeding, hogere inkomens, duurzaam milieugebruik, een betere positie van vrouwen en hechte sociale groepen. Zo ontstaan sterke onafhankelijke gemeenschappen.
Voor meer informatie: www.heifer.nl


Wij willen ook gemeenteleden de kans bieden om goede doelen bij de bestedingscommissie aan te dragen. Deze verzoeken dienen wel goed gemotiveerd te zijn. Het wil niet automatisch zeggen dat het doel een gift zal krijgen omdat wij de doelen tegen elkaar af moeten wegen en niet alles kunnen ondersteunen. De bestedingscommissie is te bereiken via het postadres Protestantse Gemeente Barneveld, ter attentie van de bestedingscommissie diaconie, Postbus 100, 3770 AC Barneveld of via de e-mail op diaconie@pgbarneveld.nl

Met een hartelijke groet, 

Stefan Huppelschoten en HJ van de KolkKerkdiensten

 • 27-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 27-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 27-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Pastor K. Donders

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland