Beroepingswerk

Onze gemeente heeft sinds het vertrek van ds. Diemer de Jong een vacature. In opdracht van de kerkenraad is een beroepingscommissie onder leiding van Leen Kool is aan het werk om een geschikte opvolger te vinden. Volg hier de verrichtingen van de commissie.

 

 

 

 

 

 

28 augustus 2012: drie kandidaten voor de volgende ronde

Via Samenloop, de nieuwsbrief en de website van de Protestantse gemeente  te Barneveld proberen wij u op de hoogte te houden van de vorderingen van de beroepingscommissie. U zult er vast begrip voor hebben dat wij geen namen kunnen en zullen noemen van predikanten die in de procedure zitten.

Vanaf juni zijn we 10 kandidaten gaan horen. 5 van deze kandidaten zijn zo mogelijk in de afgelopen vakantieperiode door alle leden van de beroepingscommissie gehoord.

Verder selecteren

Maandag 27 augustus is de beroepingscommissie weer bijeen geweest en zijn de ervaringen van het horen in de vakantieperiode met elkaar gedeeld. Uit deze 5 kandidaten hebben we 3 kandidaten gekozen om de volgende ronde in te gaan. Het is onze bedoeling om op één van deze drie kandidaten een beroep uit te brengen. Zo hebben we uiteindelijk de 25 sollicitanten tot één beroep teruggebracht.

Wanneer hebben we de nieuwe predikant

Uit de drie kandidaten hopen we zo de persoon te vinden waar we ook een beroep op kunnen uitbrengen. De kerkenraad moet daartoe besluiten. Dit gebeurt op voordracht van de beroepingscommissie. Voordat het beroep officieel gedaan wordt, wordt de kandidaat voorgesteld aan de gemeente. Dit gebeurt in een gemeenteavond. Deze gemeenteavond zal zo snel als mogelijk bekend gemaakt worden via Samenloop, website en de mededelingen in de zondagse diensten. Houd daarom Samenloop en website goed in de gaten.

Wanneer alles naar verwachting verloopt kan na het kennismaken met de gemeente formeel het beroep uitgebracht worden. Vervolgens hangt het van de beschikbaarheid van de predikant af wanneer hij/zij kan beginnen.  

Ten slotte

Ook nu wil ik afsluiten dat we ons beseffen dat vreugde en teleurstelling bij de kandidaten dicht bij elkaar kunnen liggen. Bij al deze afwegingen vragen wij steeds om Gods hulp en nabijheid voor iedereen die bij dit proces betrokken is.

Namens de beroepingscommissie,

Leen Kool

17 juli 2012: bericht van de beroepingscommissie

Via Samenloop en de website van de Protestantse gemeente te Barneveld proberen wij u op de hoogte te houden van de vorderingen van de beroepingscommissie. U zult er vast begrip voor hebben dat wij geen namen kunnen en zullen noemen van predikanten die in de procedure zitten. Nadat we uit de 25 reacties 10 geselecteerd hadden zijn we de afgelopen weken deze 10 kandidaten gaan horen.

Horen door Nederland

In groepen van 3 of 4 leden van de beroepingscommissie zijn we op pad gegaan. Dat betekent soms vroeg op pad en in de middag pas weer terug. Bij een bezoek hebben we na het meemaken van de dienst na afloop daarvan een kennismakingsgesprek met de kandidaten. 25 juni en 9 juli hebben we in de vergaderingen van de beroepingscommissie alle verslagen besproken en hebben we 5 kandidaten gekozen die we nader willen horen, zodat deze kandidaten door alle leden gehoord zijn. De overige kandidaten is medegedeeld dat wij met hen niet verder gaan in de procedure.

Verder selecteren

De overgebleven kandidaten worden, indien mogelijk, door alle leden van de beroepingscommissie gehoord. Vanwege de vakantietijd zal dat tot half augustus gaan duren. Vervolgens zal de beroepingscommissie maandag 27 augustus weer bijeenkomen om te komen tot weer een selectie. We zullen dan bespreken wie we zullen uitnodigen om in een ontmoeting verder de diepte in te gaan. We zitten in een fase van veel luisteren, bespreken en selecteren. Wij trachten daarbij zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Het is een fase waarin vreugde en teleurstelling soms dicht bij elkaar liggen. Bij al deze afwegingen vragen wij steeds om Gods hulp en nabijheid voor iedereen die bij dit proces betrokken is.

Namens de beroepingscommissie,
Leen Kool


5 juni 2012: bericht van de beroepingscommissie

Via Samenloop en de website van de Protestantse gemeente te Barneveld proberen wij u op de hoogte te houden van de vorderingen van de beroepingscommissie. U zult er vast begrip voor hebben dat wij geen namen kunnen en zullen noemen van predikanten. Inmiddels hebben we als beroepingscommissie het nodige werk verzet.

Veel reacties

We hebben op drie manieren belangstelling proberen te wekken voor de vacaturen in onze gemeente. Als eerste via een advertentie in het blad “Kerkinformatie”. Ten tweede door u te vragen wie wij zouden kunnen uitnodigen om de belangstelling te uiten. Tenslotte hebben we een lijst van namen van de PKN Utrecht ontvangen. Na een toelichting door ds. Jan Oortgiesen heeft de beroepingscommissie ook vanuit die lijst een aantal personen benaderd met de vraag of zij belangstelling hadden voor de vacature binnen onze gemeente. In totaal hebben 25 personen belangstelling getoond voor deze vacature.

Hoe nu verder

De reacties van de 25 sollicitanten hebben we naast de profielschets gelegd en vervolgens is er een keuze gemaakt met wie we nader kennis zouden willen maken. Uit de 25 reacties hebben we 10 namen geselecteerd. Met deze personen zullen we nader kennis maken door te gaan horen in een dienst en in een gesprek. De commissie is in de maand juni beland in de fase van het nader kennismaken via het horen. Het horen doen we in groepen van 3 à 4 personen. U begrijpt dat na een intensieve periode van voorbereiden we graag deze nieuwe fase voor de beroepingscommissie ingaan. Nadat iedereen die we geselecteerd hebben gehoord hebben zullen we opnieuw de balans opmaken. De commissie zal u regelmatig via Samenloop en via de website van onze gemeente op de hoogte houden over de voortgang van de procedure.

Namens de beroepingscommissie,
Leen Kool

15 mei 2012: beroepingscommissie gaat verder

Via Samenloop en de website wil de beroepingscommissie u regelmatig u op de hoogte houden van de stand van zaken van de werkzaamheden. De meeste belangstelling van u zal waarschijnlijk uitgaan naar wie gereageerd heeft op de advertentie en of er al sollicitaties ontvangen zijn. U zult er vast begrip voor hebben dat wij , uit oogpunt van privacy, geen namen kunnen en zullen noemen van predikanten en proponenten die gereageerd hebben. Inmiddels heeft de beroepingscommissie al het nodige voorbereidende werk verzet.

Profielschets en informatieset

Als eerste hebben we de profielschets gemaakt. Hierin staat wat we van een te beroepen predikant als Protestante gemeente te Barneveld mogen verwachten. Daarnaast hebben we een informatieset samengesteld. Profielschets en informatieset kunnen belangstellende predikanten opvragen bij de secretaris van de commissie. Nadat eind april de vacature bekend gemaakt is zijn er al meerdere verzoeken voor toezending van profielschets en informatieset ontvangen. Ook kunt u tot en met 19 mei namen van predikanten door geven aan de beroepingscommissie. Deze predikanten zullen dan vanuit de beroepingscommissie benaderd worden.

Selecteren en horen

Voor eind mei gaat de beroepingscommissie bepalen op welke wijze we kandidaten zullen gaan benaderen en horen. Daarnaast zal het wellicht nodig zijn om een selectie te maken uit de sollicitaties die in de loop van de maand mei binnenkomen. De komende weken zal de beroepingscommissie zich eerst goed moeten voorbereiden, zodat we vanaf begin juni kunnen gaan horen en gesprekken met predikanten en proponenten kunnen aan gaan. Een proponent is in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een afgestudeerd theoloog die mag preken en die beroepen kan worden door een gemeente.

Namens de beroepingscommissie,
Leen Kool

22 april mei 2012: beroepingswerk 2012

Zoals u in een vorig nummer van SAMENLOOP hebt kunnen lezen is er door de Federatiekerkenraad een beroepingscommissie ingesteld om te kunnen voorzien in de vacature die ontstaan is doordat ds. Diemer de Jong naar Voorthuizen is vertrokken. De beroepingscommissie bestaat uit gemeenteleden en kerkenraadsleden van de Bethelkerk en van de Immanuëlkerk. Leen Kool is samen met Nienke Kreukniet voorzitter van deze commissie.

De commissie heeft de afgelopen weken al intensief vergaderd. Een van de eerste aandachtspunten was het opstellen van een advertentie. In deze advertentie roepen wij predikanten op te solliciteren naar de vacature. De tekst van die advertentie, die op 2 mei 2012 in het blad KERKINFORMATIE geplaatst zal worden treft u hieronder aan.

“De Gereformeerde Bethelkerk en de Hervormde gemeente Immanuëlkerk te Barneveld gaan op Pinksteren 2012 over in de Protestantse gemeente te Barneveld.
Deze veelkleurige Protestantse gemeente met relatief veel jonge gezinnen zoekt een

ENTHOUSIASTE PREDIKANT (m/v)
(voor een volledig dienstverband)

Wij zoeken een predikant die deze gefuseerde gemeente helpt te ontwikkelen en inspireren, door gebruik te maken van de eigen persoonlijke kwaliteiten in pastoraat, prediking en toerusting. Hij/zij durft initiatieven te nemen en voelt zich daartoe uitgedaagd door zowel jong als oud, in nauwe samenwerking binnen een team met vier andere predikanten.

Wilt u meer weten, neem contact op met:
Leen Kool, voorzitter van de beroepingscommissie,
telefoon: 0342-414465. E-mail leenkool@planet.nl

Een profielschets van de persoon die wij zoeken en een informatieset over onze gemeente kunt u opvragen bij de secretaris van de beroepingscommissie: Arie van der Vliet, Graaf van Lyndenlaan 25, 3771 JB Barneveld,
telefoon: 0342-424113 of 06-55831798. E-mail: info@avdvliet.nl

Uw reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 19 mei sturen naar de secretaris van de beroepingscommissie. Ook u kunt namen voordragen.

Het zoeken van een nieuwe predikant is niet alleen een taak van de beroepingscommissie, maar ook van de gemeente. De beroepingscommissie stelt u, als leden van de kerkelijke gemeente, graag in de gelegenheid om de commissie te attenderen op namen van predikanten die mogelijk geschikt zijn en in aanmerking komen om een beroep vanuit Barneveld in overweging te nemen. Die namen kunt u tot uiterlijk 19 mei doorgeven aan de secretaris van de commissie Arie van der Vliet. Zijn gegevens staan in de advertentie vermeld.

Momenteel is de commissie bezig met het opstellen van een uitgebreide profielschets en het gereed maken van een informatieset over het leven, wonen en kerk zijn in Barneveld. De commissie streeft er naar om de profielschets en de informatieset begin mei gereed te hebben op het moment dat de advertentie in KERKINFORMATIE verschijnt.

De beroepingscommissie heeft het voornemen om met zekere regelmaat via Samenloop verslag uit te brengen van haar werkzaamheden, zodat u over de voortgang op de hoogte kunt blijven. Uiteraard kunt u ook de voorzitter(s) of de leden van de commissie aanspreken.

Namens de beroepingscommissie

Leen Kool, voorzitter Arie van der Vliet, secretaris

Kerkdiensten

 • 27-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 27-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 27-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Pastor K. Donders

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland