Actie kerkbalans 2020

Protestantse Gemeente Barneveld: laat je raken

Met het thema “Geef voor je kerk” willen we ook dit jaar weer vragen om het werk van onze kerk financieel te steunen.

Als Protestantse Gemeente willen we ons geloof in God met elkaar delen en in de praktijk brengen. Concreet betekent dit dat we omzien naar onze naaste, dichtbij en ver(der) weg en door betrokken te zijn op elkaar. Komend jaar doen we dat aan de hand van de thema’s Inspireren, Verbinden, Delen en Zorgen.

Onze Protestantse Gemeente biedt ruimte om je te laten inspireren door het woord van God en je te verbinden met andere mensen door het goede te delen en te zorgen, daar waar dat nodig is.

Hoeveel geeft u om onze kerk?

Samen zijn we kerk, samen zijn we gemeente. Van mensen en voor mensen. Als gemeente willen we een plek bieden aan iedereen. Een plek die inspireert en verbindt, waar gedeeld wordt en gezorgd waar dat nodig is.

Een open gemeenschap met aandacht voor verschillen.

Geef en houd onze kerk in balans

Omdat we mensen belangrijk vinden organiseren we activiteiten, zoals erediensten, winterwerk en ontmoetingen. Hiervoor zijn mensen en materialen nodig die we moeten kunnen betalen. Ondanks de inzet van vrijwilligers is hiervoor geld nodig. Daarom vragen wij uw steun in de vorm van een financiële bijdrage aan onze actie Kerkbalans.

Wanneer is de kerk in balans?

De kerk is in balans als de jaarlijkse uitgaven worden betaald uit jaarlijkse inkomsten.

Naast de vaste jaarlijkse uitgaven voor bijvoorbeeld salarissen en gemeente-zijn, verlichting, verwarming en andere kosten voor onderhoud van gebouwen en inventaris wordt er ook geld geïnvesteerd in de verbouw en wordt er geld besteed aan speciale projecten (bijvoorbeeld “Levende Stenen”).

De investeringen en de uitgaven voor speciale projecten staan los van de actie kerkbalans. De gelden hier voor komen uit speciaal voor die doelen gereserveerde gelden en/of uit de voor dat doel ontvangen giften.

Iedere bijdrage is welkom

Met uw bijdrage zijn wij enorm blij want we beseffen dat het soms niet eenvoudig is. U beslist uiteraard zelf wat u wilt bijdragen, maar we hopen dat u voor ons kiest. Dan kiest u voor ons allemaal.

U kunt uw bijdrage, naast de wijzen aangegeven bij de actie Kerkbalans, ook direct overmaken op ons rekeningnummer: NL 38 ABNA 0924 4049 96 t.n.v. Prot Gemeente te Barneveld, o.v.v. Actie Kerkbalans 2020.

Giften, legaten, notarieel

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. 
U kunt overwegen dit voordeel ten goede te laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als:

 • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
 • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
 • deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
 • de begunstigde (Protestantse Gemeente te Barneveld en/of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.

Meer weten?

Wilt u meer weten over periodieke giften, hoe groot uw voordeel is of hoe u een overeenkomst kunt aangaan? Neemt u dan contact op met het college van kerkrentmeesters.

Kerkdiensten

 • 23-02 | 10:15 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 23-02 | 18:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2019 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland