Wat is de kerk mij waard?


Een kerk is van blijvende waarde”, “een kerk is heel wat waard”, zomaar wat slogans van de actie Kerkbalans van de afgelopen jaren. Opnieuw hebben we dit jaar de vraag centraal gesteld ‘wat is de kerk Mij waard’. Want uiteindelijk bent u het zelf die een antwoord geeft op deze vraag.

Voor de een is het een eenvoudige vraag met een duidelijk antwoord. De kerk is voor de meeste kerkbezoekers van waarde omdat we hier de eredienst vieren, samenkomen om te luisteren naar Gods Woord en een gemeenschap van christenen vormen. Het gaat dan niet alleen om de kerkgebouwen maar vooral om het idee van kerk zijn en de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Maar onze Protestantse gemeente Barneveld betekent nog veel méér. We zijn opgenomen in een gemeenschap van mensen, die, ondanks alle verschillen meerdere gemeenschappelijke zaken belangrijk vinden. Solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor mensen, elkaar vasthouden in blijdschap en verdriet. En de kerk vangt je op als je het moeilijk hebt, ondersteunt je bij lichamelijk ongemak en ziekte. Maar ook als het leven donker lijkt, en je zoekt naar de juiste richting, de juiste weg om te gaan. De kerk werkt daarbij niet alleen plaatselijk maar is er ook voor anderen, tot ver buiten de landsgrenzen.

Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken in geld. Momenten van bezinning , vreugde en verdriet, ook die welke verbonden zijn met de kerk, zijn niet in geld te vertalen.

Maar die plek, dat kerkgebouw, voor velen een centraal punt juist bij belangrijke momenten van ons leven, moet uiteindelijk wel onderhouden worden. En dan niet alleen de gebouwen zelf, maar ook alles wat er organisatorisch bij komt kijken. Daarom is er de actie Kerkbalans. Om de waarden waarvoor de kerk staat en die wij, ieder op onze eigen manier, belangrijk vinden te kunnen voortzetten en doorgeven.

Kerkbalans 2013

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze Protestantse gemeente. Het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, bijzondere vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten.

Als christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij de gemeente in stand houden.

In 2012 bracht de actie € 477.600 op. Daarmee werden de reguliere kosten van de instandhouding van de eredienst gedekt.

Uw persoonlijke bijdrage 2013

De totale inkomsten van de Protestantse gemeente Barneveld zijn voor 2013 begroot op € 644.250 hiervan wordt € 468.600 geraamd als vrijwillige bijdragen. Om deze raming te halen vragen wij u met klem te overwegen welk bedrag u voor de kerk kunt opbrengen. Betaalt u minder dan € 50? Overweeg of u niet in ieder geval € 50 kunt betalen. Bedenk daarbij wat het abonnement voor een sportclub kost…

Draagt u meer bij dan is onze vraag om uw bijdrage met minimaal 2% te verhogen. Voor ontvangst uit vrijwillige bijdragen wordt voor 2013 een bedrag geraamd van € 468.600. Ten opzichte van 2012 is dit een daling. Om het genoemde bedrag te bereiken, rekening houdend met lagere inkomsten door teruglopend ledental (door o.a. vertrekken of overlijden) verzoeken wij u om uw toezegging met 2% te verhogen.

De kosten 2013

Voor 2013 is de totale begroting vastgesteld op € 642.871. Want onze gebouwen moeten worden onderhouden, verwarmd en verlicht. Dat kost in 2013 € 97.336. En, hoewel veel kerkenwerk door vrijwilligers gebeurt, mogen wij ook een beroep doen op de deskundige en bezielende inzet van beroepskrachten: predikanten, koster en organisten. De personeelskosten van onze kerk worden in 2013 begroot op € 446.770. 

En er zijn administratieve kosten, en verplichte afdrachten, onder meer voor het landelijke kerkenwerk. Totaal in 2013 € 35.500. Tenslotte zijn er de kosten van kerkelijke activiteiten en administratie en verzekeringen, waarvoor in 2013 € 52.100 wordt begroot. Eigenlijk vinden we het bedrag voor kerkelijke activiteiten te laag. Want juist die kerkelijke activiteiten leggen de basis voor de toekomst van onze gemeente. Deze zorgen ervoor dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten waarbij we bidden, vieren, (mede)lijden, loven, zingen, leren. En dopen, belijdenis doen, trouwen, begraven en herdenken. Dáármee blijft onze kerk van waarde.

Kerkbalans en belastingen

De kerkgenootschappen die deelnemen aan Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Giften aan goede doelen of ANBI’s – dus ook uw bijdrage aan Kerkbalans – zijn (deels) aftrekbaar van de belastingen. Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar geeft is het meerdere (boven 1%) tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar.

Fusie

De Protestantse gemeente Barneveld is met Pinksteren 2012 ontstaan door een fusie van de Bethelkerk en de Immanuëlkerk. Voor 2013 wordt de actie Kerkbalans dan ook voor het eerst voor de nieuw gevormde gemeente gehouden.

Wij vragen u om na te denken over wat de kerk u waard is. En om daarvoor te geven, met uw hart en met uw gevoel. Geef om de toekomst van onze Protestantse gemeente te Barneveld!

Diaconie en zending

In deze folder zijn de ontvangsten en uitgaven van het werk van de diaconie en het aandeel in de kosten voor het zendingswerk niet opgenomen. Voor deze activiteiten van kerkenwerk zal er ook dit jaar een financieel beroep op u worden gedaan door middel van daarvoor bestemde collecten.

Hoe doet u uw toezegging?

Op u toegezonden antwoordkaart kunt u aangeven welk bedrag u in 2013 wilt bijdragen aan het werk van de Protestantse gemeente en of u dit bedrag in één keer of in termijnen betaalt. Een praktische vraag is of u uw bijdrage wilt betalen via de machtiging voor automatische incasso. Dit is niet alleen gemakkelijk voor u, maar het bespaart ons veel werk en kosten. Als u kiest voor automatische incasso dan kunt u aangeven of u het bedrag in 1, 2, 4 of 10 termijnen van uw rekening wilt laten afschrijven.

Wilt u op de antwoordkaart ook uw e-mailadres opgeven. Dit voorkomt voor ons werk en kosten als wij u willen benaderen.

Eppie Fokkema namens de kerkenraad
Wim Broekhuizen namens het college van kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters
p/a Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
Bankrekening : 92.44.05.996 (ABN/AMRObank Barneveld)

 

 

Kerkdiensten

 • 27-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 27-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 27-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Pastor K. Donders

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland